RODINNO – REKREAČNÝ PARK

 RODINNO – REKREAČNÝ PARK
Aktuálny stav
Aktuálny stav
Aktuálny stav
Aktuálny stav
Aktuálny stav
Aktuálny stav

Rodinno – rekreačný park

V tíme Nová Lužná, vnímame celé roky absenciu kvalitných detských ihrísk, nedostatočné množstvo parkov a dlhodobo neriešený nedostatok miest na rekreáciu pre rodiny s deťmi. Práve preto sme sa Vám rozhodli predstaviť jeden z našich pilotných projektov, ktorý je prvým krokom ako túto situáciu zmeniť. 

Ide o rekultiváciu existujúcej vodnej plochy, ktorá sa nachádza za hrádzou pri motokrosovej dráhe medzi obcami Dunajská Lužná a Kalinkovo. Táto vodná plocha v minulosti slúžila ako vyhľadávané miesto pre rybárov, ale s ohľadom na to, že nebola súčasťou chránených revírov v správe Slovenského rybárskeho zväzu, zažívala dlhodobý úpadok. Bolo to spôsobené nielen úbytkom rybej populácie, ale aj znečisťovaním okolia a samotnej vodnej plochy spoluobčanmi, ktorí k prírode pravdepodobne nemajú kladný vzťah a rozhodli sa na tomto mieste vynášať staré pneumatiky a iný škodlivý odpad, ktorý sa tak stáva environmentálnou záťažou, ktorú nikto dlhé roky neriešil.

Rozhodli sme sa preto, že tomuto miestu vrátime život a urobíme z neho miesto, kde môžu svoj voľný čas tráviť rodiny aj so svojimi deťmi v kontakte s prírodou.


Celý projekt dáva do popredia najmä ochranu životného prostredia a v jeho plánovaní sa kladie veľký dôraz na zachovanie majestátnych stromov, ktoré budú vytvárať prírodný tieň pre celú riešenú plochu. Pre realizáciu projektu bude teda možné odstrániť len také dreviny a zeleň, ktorá patrí do kategórie náletové a jej odstránenie je vo verejnom záujme. Celý projekt je dôkladne konzultovaný s úradom na ochrany životného prostredia a lesného hospodárstva. Aby však nedochádzalo len k úbytku neželanej zelene, súčasťou projektu je aj výsadba drevín, ktoré patria medzi pôvodné druhy a v tejto oblasti sa im v blízkosti vodnej plochy bude dariť.

Jedným z prvých krokov je teda odstránenie náletových drevín a invazívnych druhov v súlade s usmernením odboru ochrany životného prostredia. Následne je potrebné odstrániť a ekologicky zlikvidovať zmiešaný odpad, ktorý tam za mnoho rokov vyviezli tí menej zodpovední. Ďalším dôležitým krokom je pripraviť riešené územie na rekultiváciu vodnej plochy. V súčasnosti je z časovej osi satelitných záberov zrejmé, že vodná plocha sa za posledné desaťročie zmenšila na približne polovicu svojej pôvodnej veľkosti. Pri odbornej prehliadke miesta bolo zistené, že uvedený jav vzniká najmä z dôvodu, že na dne jazierka sa vytvorila nánosová vrstva, ktorá zabraňuje spodnej vode udržať hladinu jazierka stabilnú.

 

Považujeme za nevyhnutné tento nános vyčistiť a rozšíriť celkovú plochu jazierka tak, aby bolo dlhodobo udržateľné. Celý tento proces už niekoľko mesiacov aktívne rieši skupina dobrovoľníkov a nadšencov spoločne s miestnou rybárskou organizáciou, ktorej tajomníčkou je naša kandidátka na poslankyňu obecného zastupiteľstva Miroslava Pavelková. 

 

Tieto prvé neodkladné kroky je možné realizovať s výnimkou ekologickej likvidácie odpadu aktiváciou dobrovoľných skupín obyvateľov a rybárskou brigádou, kde desiatky členov už potvrdili svoj záujem o bezodplatné poskytnutie pomoci. Mnohí majú dokonca k dispozícii potrebnú techniku, sú odborne spôsobilí a majú chuť niečo pre našu obec urobiť. Nie nadarmo sa hovorí “kde je vôľa tam je cesta”. 

V prvej etape projektu ,,rodinno – rekreačný park Dunajská Lužná” chceme rekultivovať vodnú plochu, upraviť okolitú zeleň, očistiť prírodu od environmentálnej záťaže a vybudovať miesto odborne pripravené na rodinnú opekačku, rybolov, vybudovať ihrisko na cvičenie “work-out”, detské ihrisko, sociálne vybavenie, malý bufet, malé pódium pre detské programy a kaplnku.

 

Všetky uvedené stavby sú navrhnuté výhradne z ekologických materiálov tak, aby príjemne dopĺňali prírodnú panorámu a čaro tohto miesta.

 

Celé riešené územie sa nachádza na pozemkoch, ktoré aktuálne vlastní obec Dunajská Lužná a časť územia je na pozemkoch obce Kalinkovo. Nie je teda potrebné vysporiadávať vlastnícke pomery ani investovať do odkúpenia dotknutých nehnuteľností. Miestna organizácia rybárskeho zväzu prislúbila bezplatnú odbornú starostlivosť o vodnú plochu, ktorú je ochotná spravovať, zveľaďovať a zarybňovať pre milovníkov rybolovu. 

Zdroje na realizáciu ponúka viacero neziskových organizácií a občianskych združení, aby sa tak čo najviac odbremenil rozpočet obce, aj keď jej účasť na projekte bude napriek tomu nevyhnutná.

 

Ako bolo v texte vyššie uvedené, jedná sa o návrh “prvej etapy”. V riešenom území sú ďalšie tisíce metrov štvorcových vo vlastníctve uvedených obcí, park je teda možné ďalej rozširovať pre potreby obyvateľov našej obce.

 

Ak sa Vám náš projekt páčil a nechcete, aby sa stal len ďalším dobrým nápadom, ktorý zapadne v šuplíku, dajte nám svoj hlas v najbližších komunálnych voľbách a poďme spolu zmeniť Dunajskú Lužnú na obec, ktorá bude príkladom iným samosprávam a vytvorme krásne prostredie pre nás, naše deti a ďalšie generácie “Lužňanov”.

 

Nová Lužná