Volebný program

 Volebný program

Priority: 

– podpora mládeže, budovanie detských ihrísk a kultúrneho vyžitia všetkých vekových skupín

– koncepčné územné plánovanie, ktoré bude v súlade so zákonom

– životné prostredie a vzhľad obce, ktorý prinesie zdravý a estetický život pre občanov. Budovanie komunitných záhrad.

– podpora zraniteľných skupín obyvateľstva, ako sú seniori, ZŤP, osamelé / týrane matky s deťmi a sociálne slabšie rodiny

– efektívne čerpanie EÚ fondov v prospech obce

Školstvo, mládež a šport:

– podpora výstavby pripravovaného projektu Základnej školy pri kaplnke sv. Martina,

– zvýšenie kapacity materských škôl,

– revitalizácia detských ihrísk, 

– podpora mladých rodín (príspevok pri narodení dieťaťa). 

 

Sociálna oblasť: 

– obedy pre seniorov a ZŤP za 1 EUR,

– zvýšenie vianočného príspevku na 100 EUR,  

– poskytnutie priestoru pre seniorov na podporu ich aktívneho života, 

– podpora Centra potravinovej pomoci a rozšírenie služieb o dovoz potravín pre imobilných obyvateľov, 

– zvýšenie kapacity Azylového domu pre osamelé / týrané matky.

Doprava, rozvoj a bezpečnosť:

– vybudovanie chodníka smerom na železničnú stanicu Nové Košariská a z Malinovej ulici smerom do obce,

– vytvorenie autobusového spojenia s okresným mestom, 

– vybudovanie autobusovej zastávky pri Coop centre, 

– aktualizácia územného plánu vzhľadom na aktuálne urbanistické výzvy,

– kamerový systém v každej časti obce,

– kruhový objazd pri pizzerii v Nových Košariskách a v časti Jánošíková pri cintoríne, 

– rekonštrukcia domov smútku a chodníkov na cintorínoch vo všetkých častiach obce.

 

Životné prostredie a vzhľad obce:

– výsadba 1000 stromov v katastri obce do roku 2024,  

– výsadba kvetinových záhonov v každej časti obce, 

– zatraktívniť vstup do obce v Nových Košariskách, 

– obnovenie komunitných záhrad na pozemkoch vo vlastníctve obce, 

– vybudovanie rodinno-relaxačného areálu pri hrádzi v spolupráci s obcou Kalinkovo. 

Rozvoj obce 

– koncepčné územné plánovanie obce, ktoré bude v súlade so zákonom, 

– vytvorenie projektového tímu pre efektívne čerpanie EÚ fondov a iných projektov prospešných pre obec.

 

Kultúra:

– Aktívna podpora združení, ktoré
vykonávajú činnosť v obci. 

– V ,,Jame” vytvoriť dôstojné
prostredie pre organizáciu kultúrnych a športových podujatí spolu s vybudovaním
detského ihriska pre všetkých,

– podpora organizácií vykonávajúcich prospešné služby,

– reštart Kultúrneho strediska
a podpora spoločenského života v obci.

 

Nová Lužná